RODO - informacje dla rodziców

Informacja dla Rodziców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych ucznia jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. tel. 603850154
3) dane osobowe ucznia przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia danych osobowych
5) dane osobowe ucznia przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) dane osobowe ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
9) podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
10) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.