Dokumenty

POBIERZ    Statut szkoły

POBIERZ   Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania

POBIERZ    Kodeks etyczny ucznia

POBIERZ    Koncepcja pracy szkoły

POBIERZ    Rozkład dzwonków

POBIERZ    Rozkład dzwonków w wersji skróconej

POBIERZ    Program profilaktyczno - wychowawczy

POBIERZ    Program naprawczy z matematyki

POBIERZ    Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i regulaminy

POBIERZ    Zgoda rodziców na rajd szkolny

POBIERZ    Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną

POBIERZ    Zgoda na dyskotekę

POBIERZ    Warunki korzystania ze stołówki szkolnej - zarządzenie

POBIERZ    PPP Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

POBIERZ    PPP Decyzja w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną

POBIERZ    PPP IPET

POBIERZ    PPP Protokół z posiedzenia zespołu

POBIERZ    PPP Zawiadomienie o posiedzeniu zespołu

POBIERZ     PPP Formy pomocy PPP - tabelka

POBIERZ     PPP Ocena efektywności PPP