• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Opis projektu

Opis projektu POWER

Opracowany przez nas projekt aktywizacji szkoły „Rozpoznać, zrozumieć, nauczyć” ma na celu podniesienie kompetencji językowych ucznia. Wprowadzony przez nauczycieli  klas I-III i anglistów plan będzie kontynuowany w klasach starszych. Angliści będą wdrażać nowe metody nauczania na lekcjach języka, natomiast nauczycielka matematyki i informatyki poprowadzą zajęcia matematyczno – informatyczne metodą CLIL. Dzięki współpracy nauczycieli uzyskamy ciągłość nauczania, a przez to lepsze efekty.

 Równocześnie - poprzez udział w projektach eTwinning prezentujących praktyczne zastosowanie matematyki, powiązanie jej z techniką i informatyką  -  „odczarujemy matematykę”, a dzięki kontaktom z kolegami z zagranicy zainteresowanymi matematyką i kontaktującymi się w języku obcym zmotywujemy naszych uczniów do nauki. 

Celem projektu jest modyfikacja misji szkoły – nasze działania oparte są na wartościach poszanowania godności osobistej, wolności, równości, tolerancji i poszanowaniu praw człowieka, i są spójne z wartościami europejskim. Rezultatem przystąpienia do programu Erasmus+  było opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Praca nad  planem wynikała z naszego przekonania o konieczności wprowadzania zmian i podniesienia jakości nauczania, ale równocześnie uświadomiła nam jak duże są potrzeby szkoły.

Zdefiniowanie obszarów wymagających poprawy pozwoliło nam określić szczegółowe cele projektu, którymi są: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, dostosowanie treści i form kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych, wprowadzenie nowoczesnych metod i technik komunikowania się oraz doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Osiągnięcie założonych celów wpłynie na poprawę jakości nauczania w placówce.

 W 2017 działające w Strumieniu gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie z 3 innych miejscowości zostało włączone w struktury szkoły podstawowej. W chwili obecnej szkoła znajduje się w dwóch osobnych budynkach. Zmiana struktury szkoły wywarła wpływ na grono nauczycielskie, uczniów, rodziców i lokalne środowisko. Prowadzenie placówki powstałej z dwóch osobnych organizacji jest prawdziwym wyzwaniem dla kadry zarządzającej. 

Zmiana wymagała ujednolicenia lub opracowania podstawowych dokumentów szkolnych: statutu, koncepcji pracy, programu profilaktycznego, harmonogramu pracy, systemu oceniania, dokumentacji uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną - po decyzje związane z działalnością organizacji szkolnych. Działania związane z przygotowaniami i realizacją projektu będą miały znaczący wpływ na integrację i zaangażowanie nauczycieli w pracę szkoły.

Nauczyciele biorący udział w projekcie pracują na rzecz środowiska lokalnego, mają swoje pasje i dużą motywację do zdobywania nowych umiejętności. Uczestnicy mobilności – 7 nauczycieli weźmie udział w zorganizowanych szkoleniach za granicą. Dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, to nauczycielki dyplomowane z długoletnim stażem pracy, posiadają kwalifikacje z zakresu nauczania dzieci z niepełnosprawnościami. Nauczycielka matematyki – nauczycielka dyplomowana, zmotywowana do rozwijania swoich umiejętności z zakresu zarówno posługiwania się językiem obcym jak i podnoszenia umiejętności nauczania. Nauczycielka informatyki -  nauczycielka dyplomowana, organizatorka konkursów dotyczących bezpieczeństwa w sieci, szkolny administrator sieci. Angliści - nauczycielki z długim stażem pracy, dwie posiadają uprawnienia egzaminatora OKE, zaangażowane w działania szkoły, zainteresowane wdrażaniem  nowych metod nauczania i podnoszeniem swoich umiejętności i kwalifikacji. 

Żaden z nauczycieli nie brał wcześniej udziału w mobilnościach kadry uczącej. Planowane działania projektowe będą realizowane  w 5 etapach. 1. .Działania wstępne – obejmują analizę sytuacji szkoły i opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju. 2. Organizacja - działania związane z formalną stroną składania wniosku. 3. Działania przygotowawcze -  będą polegały na przeprowadzeniu zajęć kulturowych i językowych. 4. Mobilności -  będą realizowane poprzez udział w szkoleniach. 

5. Kontynuacja - projekt zostanie zakończony działaniami upowszechniającymi jego rezultaty. Uczestnicy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wzmocnić efektywność i trwałość rezultatów. Będą one upowszechnianie i wprowadzone w codzienną pracę szkoły.  Poszczególne etapy realizacji działań będą podlegały ocenie. Wyniki ewaluacji  pozwolą określić poziom realizacji założonych celów. Udział w projekcie wynika ze świadomości istnienia obszarów wymagających poprawy. Dążymy do tego by nasze działania, poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wdrażania nowych metod pracy, poznawania i wykorzystywania nowoczesnej technologii oraz posługiwania się językiem obcym, wpłynęły na poprawę jakości nauczania naszej szkoły.

Wierzymy, że wzrost kompetencji nauczycieli przełoży się na wyniki i motywację uczniów. Będziemy mogli korzystać z doświadczenia nabytego podczas realizacji całego projektu w zakresie zarządzania, zwiększenia umiejętności zawodowych i  rozwoju osobistego.  Realizacja projektu wpłynie na integrację grona  pedagogicznego, samoocenę nauczycieli i poprawi  ich pozycję w środowisku -  zintegrowani w działaniach i celach nauczyciele będą wzorem dla innych instytucji lokalnych. Korzyścią wynikającą z udziału w projekcie będzie zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły – nauczyciele pewni swoich umiejętności będą chętnie wprowadzać innowacyjne metody nauczania oraz angażować się w projekty międzynarodowe. Przewidywanym rezultatem mobilności będzie nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, dzięki  którym będziemy rozwijać ofertę naszej placówki i razem budować swoją europejską tożsamość.

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour