• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualna w  Szkole Podstawowej im. Powstańców  Śląskich 

w Strumieniu

1.W zajęciach nie  mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną  lub izolacją  albo mają   objawy  choroby zakaźnej.

2.W szkole  nie wolno nosić biżuterii   na rękach poniżej  łokcia  - pierścionków, zegarków, bransoletek  ( utrudniają  one   prawidłowe umycie, dezynfekcje  rąk).

3.Podczas  zajęć w miarę  możliwości  należy  używać osłony ust i nosa.

4.Podczas zajęć  nie wolno korzystać  z  telefonów.

 

5.Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia.

 

6.Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe-  wyposażenie wykorzystane  do  zajęć:

•regularne  czyszczenie: klamek, drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu    do rehabilitacji,

•dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurek, stolików, ławek, klawiatur 

i myszek, wyłączników świateł.

Działania  takie  należy przeprowadzić po zakończeniu  zajęć przez uczestnika lub  grupę oraz przed  rozpoczęciem  zajęć przez  uczestnika  lub drugą grupę.

 

7.W  przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia  się  wirusem przez uczestnika należy  odizolować  go w odrębnym pomieszczeniu, następnie zawiadomić rodziców bądź osoby wskazane  do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować  się   z powiatową  stacją sanitarno-epidemiologiczną                        w  celu uzyskania decyzji   co  do dalszego postępowania.

8.Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni zostać w  domu.

9.W przypadku wystąpienia  u nauczyciela wykonującego  swoje zadania  na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa  go od pracy i  odsyła transportem indywidualnym  do  domu (transport własny lub  sanitarny). Następnie wstrzymuje przyjmowanie dzieci oraz powiadamia  właściwą powiatową  stację sanitarno                                 - epidemiologiczną. Pracownik oczekuje na  transport  w  odizolowanym pomieszczeniu.

10.Obowiązuje zakaz wstępu  do szkoły  osób , których obecność nie jest  konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

11.Zajęć  nie  mogą prowadzić osoby, które w ciągu ostatnich  14  dni  miały kontakt   z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej   koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour