• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Organizacja roku szkolnego

Organizacja zajęć  w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu od 01 września 2021.

 1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

3.Przy  wejściu  do  budynku szkoły znajdować  się  będą  informacje o obowiązku  dezynfekowania rąk. Wszyscy  wchodzący  do budynku Szkoły mają  obowiązek  dezynfekowania  rąk.

4.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko do szatni) , zachowując zasady:

a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.W szkole zostaje wprowadzone ograniczenie  przebywania osób  z  zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby mogą przebywać  tylko   w obszarze  sekretariatu szkoły.

6.Rodzice lub inne  osoby z otoczenia  dziecka są  zobowiązane  do natychmiastowego kontaktu ze  szkołą  jeżeli  zajdzie  taka potrzeba ( komunikacja  telefoniczna).

7.W  budynkach  szkolnych znajdują  się termometry bezdotykowe, które w razie konieczności zostaną użyte (wystąpienie u  dziecka niepokojących  objawów, wskazujących na infekcję  dróg oddechowych)

8.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środek transportu).

9.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz noszenie maseczek w częściach wspólnych

10.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostaną usunięte  lub uczniowie będą mieli uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone  lub dezynfekowanie.

11.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

12.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą czyszczone detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

13.Sale, części wspólne (korytarze) będą  wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14.W czasie przerw uczniowie będą  mieli umożliwiony  pobyt  na  świeżym powietrzu na  terenie szkoły.

15.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, będą ograniczone  ćwiczenia i gry kontaktowe.

16.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostają wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour