• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Regulamin świetlicy i stołówki


Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 8.00 do 16.00

 2. Nie podlega opiece wychowawcy świetlicy dziecko przebywające w szkole przed godziną 8.00, dziecko, które nie dotrze do świetlicy oraz dziecko, które po godzinie 16.00 nie zostanie odebrane ze świetlicy. Po godzinie 16.00 dzieci pozostają bez opieki w szatni.

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy/ stołówki szkolnej, oddania wypisanej karty do świetlicy w pierwszym tygodniu września oraz aktualizacji danych. Karty wydawane są przy zapisaniu dziecka w świetlicy przez kierownika świetlicy lub wychowawcę.

 4. Dziecko może opuścić świetlice tylko za zgodą wychowawcy. Uczniowie klas pierwszych są odbierani ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem lub wcześniejszym uprzedzeniem wychowawcy świetlicy. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy jest zobowiązana o tym wychowawcę.

 5. Uczniowie mogą samodzielnie wracać ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów lub jeśli wychowawca zostanie o tym wcześniej poinformowany przez rodziców/prawnych opiekunów. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy i powrotu dziecka do domu, rodzice zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie.

 6. Dziecko przebywające w świetlicy i stołówce szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy i stołówki. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie.

 7. Uczniowie mogą korzystać w szkole ze stołówki. Spożywanie obiadu odbywa się zgodnie z ustalonym przez kierownika świetlicy grafikiem:
  - o godz. 11.30- klasy I-III
  - o godz. 12.35- klasy IV-VI

  Możliwe jest zorganizowanie trzeciej przerwy obiadowej o godzinie 13.35 dla uczniów, którzy rozpoczynają lekcje o godzinie 12.35 i później.

 8. Cena obiadu wynosi 3,80zł. Za obiady pobierana jest odpłatność zawsze od 1. do 15. dnia miesiąca. Jeśli spóźnienia w regulowaniu płatności będą się powtarzać, kierownik świetlicy za zgodą dyrektora szkoły może dziecko wypisać z obiadów do czasu uregulowania zaległości.

 9. Uczniowie korzystający z refundacji obiadów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu zapisania do stołówki powinni mieć aktualną decyzję przyznaniu takiego świadczenia. W przeciwnym razie dziecko rozpocznie spożywanie posiłków w stołówce w dniu, kiedy do szkoły dotrze pozytywna decyzja z MOPS-u.

 10. Wszystkie nieobecności dziecka na obiedzie rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest zgłaszać z wyprzedzeniem do świetlicy, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności. W przeciwnym razie nieobecności nie będą uwzględniane przy płatnościach za obiady. Zgłoszenie nieobecności dziecka może być osobiste lub telefoniczne- nr tel. do sekretariatu 338571590, prosić o połączenie ze świetlicą lub można zostawić informację w sekretariacie.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour