• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Letters to Zübeyde Hanim in Turkey

In November 2013 students of grades 6a and 6b wrote letters to their peers from the school Zubeyde Hanim in Turkey. Zubeyde Hanim Ortaokulu is one of the partner schools participating  in the Comenius program.
Because our students initiated post exchanging with students from abroad (pen pals), their letters, written in English of course, were aimed at presenting themselves: all sixth graders introduced themselves, described their interests, hobbies and free time activities, wrote a few words about their families, places of living, school and classroom.

A month later our students received in response the letters from Turkey. Now, their turn again. It is worth noting that all the letters were written and sent by traditional post, in envelopes.

 

W listopadzie 2013 roku uczniowie klasy 6a i 6b pisali listy do swoich rówieśników ze szkoły Zübeyde Hanim  w Turcji.  Zübeyde Hanim Ortaokulu jest jedną ze szkół partnerskich biorących udziałw programie Comenius.Ponieważ nasi uczniowie zainicjowali wymianę korespondencji z uczniami z zagranicy (tkz. pen pals), ich listy, pisane oczywiście w języku angielskim, miały charakter zapoznawczy: każdy szóstoklasista napisał coś o sobie, swoich zainteresowaniach, hobby i  zajęciach w wolnym czasie, wspomniał też o swojej rodzinie, a także miejscowości, szkole i klasie.
Miesiąc później uczniowie otrzymali  w odpowiedzi listy z Turcji. Teraz znów kolej na nich. Warto zaznaczyć, że wszystkie listy były pisane i wysyłane pocztą tradycyjną, na co  dowodem są poniższe zdjęcia.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour