• Slajd 01

   


  Szkoła liczy obecnie 17 oddziałów oraz 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne. Posiada ona: bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową. Obok znajduje się hala sportowa.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Zasady przyjmowania dzieci


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI  DO PIERWSZEJ KLASY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7)
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów  do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z2004r., nr 26, poz. 232 z późn.zm.)


TERMIN REKRUTACJI


Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy  pierwszej  odbywa się  :

 

 • do 30 marca danego roku (dotyczy to dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły).
 • od 03 kwietnia 2017r do 07 kwietnia 2017r. (dotyczy dzieci z poza obwodu Szkoły).

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy dzieci 7 letnich,   dzieci 6 letnie – dobrowolnie.


ZASADY REKRUTACJI

 

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta Informacyjna”   - wzór nr 2  - dla dzieci 7 letnich wzór nr 3 – dla dzieci 6-letnich („wniosek rodzica”)
 2. Dzieci zamieszkałe  poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły  jedynie  w przypadku gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku – „Wniosek rodzica” – wzór nr 1. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może bez zgody organu prowadzącego spowodować otwarcia nowej klasy.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a)    rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej  samej szkoły 10 pkt),
b)    dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w tej samej miejscowości co szkoła podstawowa (9 pkt),
c)    dziecko wcześniej uczęszczało do przedszkola w miejscowości wchodzącej w skład obwodu szkoły (8 pkt)
d)    miejsce pracy rodziców dziecka znajduje się w tej samej miejscowości co szkoła              ( 7 pkt)    
e)    droga dziecka do szkoły nie obwodowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej                (6 pkt)   
f)    w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np.: babcia, dziadek ) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki (4  pkt)
g)   dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (3 pkt)
h)   dziecko rodzica samotnie wychowującego (2 pkt)
i)    dziecko objęte pieczą zastępczą (1 pkt)


3.1.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w  pkt 3 są:

 

 1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna (pkt 3 podpunkt od a) do f) ,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno -  pedagogiczną  ( pkt 3 podpunkt  g),
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (pkt 3 podpunkt h)
 4. Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą (pkt 3 podpunkt i)


4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów        decyduje data wpływu wniosku.

5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.
6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.


ZAPISY

 

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Druki  – wzór nr 1, Karta Informacyjna”   - wzór nr 2 , „Wniosek rodzica dziecka 6-lat „Wniosek rodzica dziecka  zamieszkałego w innym obwodzie  -  wzór nr 3 są do pobrania w sekretariacie szkoły, Dyrektorów Przedszkoli w Strumieniu i Zbytkowie oraz na stronie internetowej szkoły -  www.sp.strumien.com
 3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły:
  •    do 30 marca danego roku (dotyczy to dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły).
  •    od 03 kwietnia 2017r do 07 kwietnia 2017r. (dotyczy dzieci z poza obwodu Szkoły)
 4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną:
  a)    komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji  (w terminie od 10.04.2017r. do 12.04.2017r.),
  b)    komisja sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi szkoły
 5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostaną powiadomieni w terminie od do 18.04.2017r. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w porządku alfabetycznym w szkole.
 6. Rodzice dziecka z poza obwodu zobowiązani są  do pisemnego oświadczenia potwierdzającą wolę przyjęcia  dziecka do szkoły  w terminie od 19.04.2017r. do 21.04.2017r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w terminie do 25.04.2017r.

Terminy uzupełniające  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
(dot. dzieci z poza obwodu)

 

 1. Złożenie wniosku – wzór nr 1  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  termin od 16.08.2017 do 18.08.2017
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy termin od 19.08.2017r. do 22.08.2017
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie do 28.08.2017r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia     w terminie  do 30.08.2017r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w terminie do 31.08.2017r.


PRZYJĘCIE UCZNIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 1. O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadków przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu.
 2. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu, o którym mowa w ust.1,  wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour