• Slajd 01

   


  Szkoła liczy 30 oddziały w tym klasy specjalne i klasy gimnazjalne. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja. Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Programy, w których uczestniczy szkoła

Aktualnie Szkoła uczestniczy w dwóch programach współfinansowanych przez Unię Europejską, których celem jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się wśród dzieci w wieku szkolnym:

"Mleko dla szkół"
W ramach programu chętni uczniowie otrzymują trzy razy w tygodniu do wyboru: kartonik białego mleka (bezpłatnie), kartoni mleka smakowego (w cenie 0,21 zł), kartonik jogurtu owocowego (w cenie 0,30 zł). Z programu korzysta około 64% uczniów.

"Owoce w szkole"
W ramach programu uczniowie klas I - III otrzymują dwa razy w tygodniu bezpłatnie owoce i warzywa. Dzienna dawka to: owoc krajowy oraz porcja pokrojonych warzyw. W programie uczestniczy blisko 100% uczniów klas młodszych.

 


Inne programy:

"Cała Polska Czyta Dzieciom"

Kampania społeczna jest skierowana do rodziców, uczniów i szkół. Ma za zadanie propagować codzienne głośne czytanie książek dzieciom i młodzieży. Celem kampanii jest także pokazanie korzyści z czytania dzieciom oraz wspierania u dziecka rozwoju języka, umiejętności myślenia i pasji do książek, gdyż obecny spadek umiejętności językowych i umysłowych oraz czytelnictwa dzieci obniża ich szanse rozwojowe i edukacyjne.

 

"Nie pal przy mnie, proszę"

Program adresowany jest do uczniów klas I-III i stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej
adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Cele programu to m.in.:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
 • z biernym paleniem.


"Trzymaj formę"

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowane j diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
W programie realizowany jest w klasach V- VI.


 "Radosna szkoła"
Program finansowany jest z budżetu państwa. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej dzieci. Środki finansowe w wysokości 12.000 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla miejsca zabaw w szkole. Są tu między innymi: miękkie i duże klocki, materace do zabaw, elementy umożliwiające budowę torów przeszkód, również układanki itd.

 "Szkoła bez przemocy"
W bieżącym roku szkolnym szkoła po raz kolejny (trzeci) uczestniczy w programie "Szkoła bez przemocy". Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości problemu przemocy szkolnej, zmiana postaw wobec przemocyi agresji w szkołach. Program ma za zadanie zwiększać społeczne zaangażowanie różnych środowisk w przeciwdziałanie przemocy w szkole - nie tylko uczniów i nauczycieli, ale też rodziców, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Decydując się na przystąpienie do tego programu cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice i nauczyciele) zobowiązała się przestrzegać tzw. Kodeksu Szkoły bez Przemocy.
"Wolontariat świadomie pomagam innym" to motto tegorocznej edycji programu. Rodzic i nauczyciel na stronie www.szkolabezprzemocy.pl mogą znaleźć poradnik o tym, jakie zachowania dziecka powinny wzbudzać jego zaniepokojenie oraz jak powinien reagować w takich sytuacjach.
W bieżącym roku szkolnym przystępując do programu szkoła zobowiązała zrealizować:
- utworzenie szkolnego klubu wolontariusza i objęcie nim co najmniej 10% uczniów,
- udział co najmniej 1/3 nauczycieli w warsztatach, szkoleniach i treningach z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień.
- udział co najmniej 1/3 uczniów w systematycznie prowadzonych zajęciach psychoedukacyjnych,
- zorganizowanie "Dnia Szkoły bez Przemocy" (czerwiec 2010),
- organizacja w szkole "Tygodnia Tolerancji" oraz propagowanie wśród rodziców akcji "Dzieciństwo bez przemocy."


Jesteśmy przekonani, że im więcej będziemy mówić dzieciom o zasadach zawartych w "Kodeksie Szkoły bez Przemocy", tym więcej wśród uczniów i ich rodziców będzie świadomości, iż szkołą nie zgadza się na przemoc.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour